Forretningsbetingelser

Generelle forretningsbetingelser
Disse forretningsbetingelser dækker alle leverancer af Byg-e’s danske services uanset brugervirksomhedens hjemland. For Byg-e’s leverancer af kommunikations- eller anden klientsoftware for tilkobling til Byg-e gælder desuden særlige licensbetingelser, som skal accepteres i forbindelse med den enkelte Brugers køb og/eller installation heraf.
1. Definitioner

Ved Byg-e forstås "Byg-e a/s", Egebækvej 98, 2850 Nærum. CVR-nr. 28 71 57 73.

Ved Leverandør/Leverandører forstås de individuelle udbydere af byggematerialer, andre varer og serviceydelser, som stiller deres elektroniske samhandelsløsninger til rådighed for deres kunder via Byg-e’s portal "www.byg-e.dk".

Ved Kunden/Kunder forstås de trælaster, byggemarkeder og andre virksomheder, som indkøber materialer eller andre serviceydelser via Byg-e hos en eller flere Leverandører.

Ved Brugere forstås Leverandører og Kunder.

Ved Kundeadministrator forstås en medarbejder hos den enkelte Kunde, som opretter, sletter eller ændrer de rettigheder, som Kundens medarbejdere har til indkøb via Byg-e.

Ved Disponenter forstås de medarbejdere hos Kunden, som af Kundeadministrator har fået tildelt rettigheder til indkøb via Byg-e.

2. Byg-e’s forpligtelser

Byg-e er forpligtet til at:

  • • Stille en internetbaseret portal for elektronisk handel til rådighed på "www.byg-e.dk", som en fælles indgang for kunderne til en række leverandørers elektroniske samhandelsløsninger.
  • • Sikre et højt serviceniveau på portalen der gør den generelt tilgængelig i tidsrummet kl. 6:00 til 22:00 alle ugedage fraset søndage. Ved ekstraordinære servicevinduer (lukning af services) i forbindelse med systemopdatering indenfor nævnte tidsrum, tilstræbes der 48 timers varsel til de berørte brugere. På normalvis tilstræbes der dog en meget længere varslingstid.
  • • Sikre et højt sikkerhedsniveau på portalen der beskytter trafikken og de udvekslede samhandelsdokumenter mod indgreb og/eller kopiering fra tredjemand.
  • • Formidle og kvalitetssikre den elektronisk samhandel ved fremsendelse af involverede samhandelsdokumenter i form af ordrer, ordrebekræftelser, fakturaer, kreditnotaer og lignende dokumenter i en række relevante EDI og XMLformater efter gældende branchestandarder.
  • • Hvis der ønskes logning af enhver forsendelse gennem Byg-e, som der kan opbevares i minimum 30 dage, kan det aktiveres. Dette kræver dog henvendelse til Byg-e.
  • • Underrette bruger via e-mail og/eller "www.byg-e.dk" i forbindelse med fejl eller forsinkelser i forsendelse via Byg-e.
  • • Varetage en generel support og hotline funktion som brugere kan kontakte via telefon eller e-mail indenfor almindelig arbejdstid hverdage kl. 9:00 - 16:00. Byg-e´s support er omkostningsfri og dækker support, fejlidentifikation og evt. fejlretning. Herunder proaktiv support og tilbagemelding på status ved udbedringer.
  • • Tildele adgang til Byg-e portalen til virksomheder der anmoder skriftligt herom ved indsendelse af Byg-e’s tilmeldingsskema, og som opfylder kravet om at drive lovligt registreret virksomhed hjemhørende i EU.
  • • Stille relevant brugerinformation til rådighed for brugerne i form af administrations- og brugervejledninger samt oversigter over potentielle samhandelspartnere, der er tilknyttet Byg-e.
  • • Sikre at ydelser der tilbydes via Byg-e, er i overensstemmelse med dansk ret, herunder at de metoder til elektronisk fakturering, som tilbydes, er i overensstemmelse med gældende bekendtgørelser fra SKAT.
3. Brugernes forpligtelser

Leverandøren godkender og opretter gennem selv-service de Kunder, som skal kunne handle via Byg-e portalen på Leverandørens elektroniske samhandelsløsning.

Kunden godkender en Kundeadministrator, som gennem selv-service kan oprette Disponenter, før disse kan handle via Byg-e portalen. Forud for dette godkender Kundeadministrator, hvilke Leverandører, som Disponenterne kan handle hos.

Det påhviler Brugerne selv at etablere og afholde omkostningerne til en elektronisk samhandelsløsning, som kan kommunikere via Byg-e portalen indenfor rammerne af de standarder og koncepter, der er beskrevet i de tekniske vejledninger, der kan rekvireres fra Byg-e.

Der foreligger en række standardløsninger til ERP-ordremoduler og e-handelssystemer, der er forberedt til integration mod Byg-e portalen. Brugen af disse standardløsninger forudsætter en aktiv vedligeholdsaftale med leverandøren af det pågældende system, som giver Brugeren adgang til fejlrettelser, opdateringer og løbende support. Byg-e påtager sig ikke ansvar for vedligehold eller support af sådanne stemer, ligesom Byg-e forbeholder sig ret til at foretage ændringer i sine standarder og koncepter.

Samhandel mellem Kunder og Leverandører kan tillige foregå ved traditionel e-handel, hvor Kunden handler direkte hos Leverandørerne. I disse tilfælde sker kommunikationen direkte mellem den enkelte Leverandør og Kunden, og Byg-e er ikke ansvarlig for formidling eller afvikling af samhandel i forbindelse hermed.

Bruger er forpligtet til løbende at holde sig orienteret om den aktuelle fremsendelsesstatus på ordrer, ordrebekræftelser, fakturaer og andre samhandelsdokumenter, som videreformidles af Byg-e og til at reagere umiddelbart på fejlmeddelelser fra Byg-e. Det er således Brugers eget ansvar på baggrund heraf at genfremsende dokumenter, som ikke er nået frem til modtageren.

Brugeren er forpligtet til at indgå en løbende supportaftale med en relevant IT-leverandør efter anvisning fra Byg-e. I forbindelse med support og hotline henvendelser til Byg-e, hvor fejlen viser sig at ligge i Brugerens system, skal aftalen gøre det muligt for Byg-e at videregive supportopgaven til løsning hos Brugers IT-leverandør for Brugers egen regning.

Brugeren er forpligtet til løbende at kontrollere de oplysninger, som Byg-e offentliggør om Brugeren selv og dennes samhandelspartnere på "www.byg-e.dk" og straks meddele eventuelle fejl og ændringer til Byg-e.

Forud for udveksling af elektroniske faktura via Byg-e portalen forpligter Kunden og Leverandøren sig til at indgå skriftlige indbyrdes "Udvekslingsaftaler", som er godkendt af Byg-e.

Leverandører indestår for, at udstedelse af elektroniske fakturaer sker i overensstemmelse med til enhver tid gældende bekendtgørelser fra SKAT samt øvrige gældende regler for elektronisk samhandel.

4. Rettigheder

Alle immaterielle rettigheder til Byg-e portalen "www.byg-e.dk" og dens underliggende teknologi og koncepter samt øvrige ydelser, som leveres af Byg-e til Brugerne, tilhører Byg-e. Hverken Kunder eller Leverandører har således ret til at anvende sådanne rettigheder mv. uden forudgående skriftligt samtykke fra Byg-e.

Ved ophør af Brugerens serviceaftale med Byg-e bortfalder Brugerens ret til sådan anvendelse automatisk.

Leverandører giver Byg-e ret til at anvende deres logo og navn samt andre forretningskendetegn på "www.byg-e.dk" samt i Byg-e’s øvrige salgs- og/eller markedsføringsmateriale.

5. Betingelser for køb af serviceydelser hos Byg-e

Ved Brugers køb af serviceydelser hos Byg-e anses endelig aftale mellem Bruger og Byg-e for indgået, når Byg-e har behandlet Brugerens skriftlige tilmelding og oprettet denne som Kunde/Leverandør samt skriftligt meddelt Brugeren de administrative koder til portalen.

Med mindre serviceydelsen er vederlagsfri, sender Byg-e snarest muligt en faktura pr. brev med oplysning om brugers navn og adresse, referenceperson, oversigt over de bestilte ydelser med disses aftaleperiode samt betalingsfrist og instruktion.

Brugeren opfordres til at udskrive eventuelle elektroniske vejledninger og dokumentation for serviceydelserne umiddelbart efter modtagelsen som egen dokumentation for de bestilte ydelser.

6. Priser og betalingsbetingelser

Priser og eventuelle rabatter for Byg-e’s serviceydelser fremgår af den til enhver tid aktuelle prisliste for henholdsvis Leverandører og Forhandlere (Kunder), der kan findes på "www.byg-e.dk" eller rekvireres fra Byg-e. Alle priser er ekskl. moms. Byg-e stiller en række serviceydelser vederlagsfrit til rådighed for visse Brugere, der ligeledes fremgår af prislisten.

Byg-e fremsender én årlig faktura dækkende Byg-e’s serviceydelser frem til og med kommende 31. december. Byg-e’s priser revideres årligt, og der tages forbehold for fremtidige ændringer i såvel priser som pris- og afregningsmodel.

Fakturabeløbet betales netto kontant til Byg-e senest 14 dage fra faktura-dato. Overskrides betalingsfristen, forrentes det skyldige fakturabeløb med 1,5% pr. påbegyndt måned fra forfaldsdatoen og til betaling sker.

7. Betingelsernes ikrafttræden og ophør

Disse forretningsbetingelser er gældende for den enkelte Bruger, når Brugeren har tilmeldt sig Byg-e ved brug af det skriftlige Tilmeldingsskema, der findes på "www.byg-e.dk".

Aftaleforholdet ophører, når Bruger framelder sig ved skriftlig meddelelse til Byg-e. Framelding af en Leverandør kan ske med 90 dages varsel til udgangen af en måned. Framelding af en Kunde kan ske med øjeblikkelig virkning.

Aftaleforholdet kan til enhver tid opsiges af Byg-e med 90 dages skriftligt varsel til udgangen af en måned. Endvidere er Byg-e berettiget til uden varsel at ophæve aftaleforholdet med en Bruger, hvis Brugeren væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til disse betingelser.

Ved ophør af aftaleforholdet ophører samtidig alle en Brugers rettigheder til eventuelle softwarelicenser, som Brugeren som led i aftaleforholdet med Byg-e har opnået, med mindre andet er aftalt skriftligt i forbindelse med købet af sådanne licenser.

8. Ændring af forretningsbetingelserne

Byg-e er berettiget til at ændre disse forretningsbetingelser uden varsel. De til enhver tid gældende forretningsbetingelser findes på "www.byg-e.dk".

9. Overdragelse

Byg-e er til enhver tid berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse forretningsbetingelser og det i forbindelse med aftaleforholdet indgåede aftaler mellem parterne til tredjemand.

10. Ansvar og erstatning

Byg-e er alene udbyder af portalen "www.byg-e.dk" og tilbyder på det grundlag formidling af elektronisk samhandel mellem Leverandører og Kunder. Byg-e påtager sig intet ansvar for Brugernes indbyrdes rettigheder og forpligtelser. I tilfælde af tvist eller uoverensstemmelser mellem en Leverandør og en Kunde, kan Byg-e derfor ikke berettiget inddrages af nogle af disse parter. Såfremt det alligevel sker, skal Byg-e friholdes for enhver omkostning i den forbindelse, herunder omkostninger til advokat, af den part, som har inddraget Byg-e i sagen.

Byg-e tilbyder alene formidling af elektronisk samhandel via Internettet. I tilfælde af, at Brugerne anvender en VAN-leverandør eller andet dataservicebureau til at videreformidle denne kommunikation, er Byg-e alene ansvarlig for de udvekslede samhandelsdokumenter, så længe de er i Byg-e’s varetægt.

Byg-e foretager ingen form for kopiering eller arkivering af dokumenter eller formidlingstransaktioner som sådan, hvorfor Byg-e ikke kan genfremsende dokumenter. Brugeren henvises i givet fald til at rekvirere dokumenter hos den samhandelspartner, som udvekslingen er foregået med.

Byg-e fraskriver sig i forhold til Brugerne ethvert ansvar for direkte og indirekte tab som følge af mangelfuld eller forsinket formidling af dokumenter, uanset årsagen hertil. Byg-e kan således bl.a. ikke gøres ansvarlig for driftstab, følgeskader, virusangreb, tabt avance, rentetab, tab af data eller manglende fremkomst eller forvanskning af data.

Dansk rets almindelige regler om erstatning finder i øvrigt anvendelse.

I tilfælde af, at Byg-e har anvist, solgt eller stillet software til rådighed uden vederlag, er Brugeren afskåret fra at kræve erstatning for tab eller skade opstået i forbindelse med brugen af softwaren.

11. Force majeure

Byg-e kan ikke gøres ansvarlig over for Brugere for forhold, der ligger uden for Byg-e’s kontrol, og som Byg-e ikke kunne have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet, herunder strømsvigt eller andet nedbrud på kommunikationslinjerne uden for Byg-e’s kontrol.

12. Tavshedspligt

Alle oplysninger og informationer vedrørende Byg-e er fortrolige, og Brugerne forpligter sig til ikke på nogen måde at offentliggøre eller distribuere disse oplysninger eller dele heraf til tredjemand. Tavshedspligten omfatter ikke offentligt tilgængelig information, ligesom tavshedspligten ikke er til hinder for, at der afgives oplysninger til offentlige myndigheder mv. i tilfælde, hvor lovgivningen stiller krav herom.

Byg-e er uberettiget til at anvende materiale eller oplysninger modtaget fra Brugere på anden måde end til Byg-e’s opfyldelse af forpligtelser eller udøvelse af rettigheder i henhold til disse forretningsbetingelser.

Såvel Byg-e som Brugerne er forpligtet til at indskærpe tavshedspligten over for berørte medarbejdere og rådgivere.

13. Personoplysninger

Byg-e’s behandling af persondata sker indenfor rammerne af persondataloven. Brugere kan kontakte Byg-e, såfremt de ønsker oplysning om, hvilke persondata om Brugeren, der behandles, eller hvis oplysningerne ønskes slettet eller korrigeret. Personoplysninger om Brugere benyttes kun til at informere Brugere, hvis uforudsete problemer med Byge’s serviceydelser skulle opstå.

Byg-e videregiver i intet tilfælde personoplysninger om Brugere til tredjemand uden forudgående tilladelse. Byg-e benytter heller ikke personoplysningerne til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af e-mails med reklameindhold, medmindre den enkelte Bruger har accepteret det. Personoplysninger vedrørende Brugere opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes, medmindre personoplysningerne fortsat er relevante for Byg-e, f.eks. i forbindelse med Brugerens fortsatte benyttelse af Byg-e’s serviceydelser.

14. Lovvalg og værneting

Disse forretningsbetingelser er reguleret af dansk ret.

Værneting for tvister er Sø- og Handelsretten i København eller, såfremt sag efter de herom gældende regler ikke måtte kunne anlægges ved Sø- og Handelsretten, Byg-e’s hjemting.